Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam
Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Dự án

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán
Khảo sát địa hình, địa chất, Lập TKBVTC-DT và Giám sát thi công xây dựng
Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình
Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình
Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư và thiết BVTC-DT xây dựng công trình
Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
Khảo sát địa hình, địa chất, Lập thiết kế bản vẽ thi công, Lập dự toán công trình.
Khảo sát địa hình, địa chất, Lập thiết kế bản vẽ thi công, Lập dự toán công trình.

Giới thiệu

Dự án

Tin tức