Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Nâng cấp mở rộng đường Trương Văn Đa

20-12-2016
Nâng cấp mở rộng đường Trương Văn Đa

Tên dự án

Nâng cấp mở rộng đường Trương Văn Đa

Địa điểm thực hiện

Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư

Ban Quản Lý Đầu Tư XDCT huyện Bình Chánh

Cấp công trình

Cấp …

Thời gian thực hiện

Từ tháng: 16/12/2015

Đến tháng:……..năm 201….

Nội dung công việc thực hiện

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình


Giới thiệu

Dự án

Tin tức