Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố

23-06-2018
Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TPHCM
Ngày 25/5/2018, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về ban hành quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TPHCM. Quyết định này thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh trước đây.
 
 

Giới thiệu

Dự án

Tin tức