Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam
Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

VĂN BẢN QPPL

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015
Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TPHCM
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các ...
Theo Nghị định 119/2015/NĐ-CP , các đối tượng sau phải mua bảo hiểm (BH) bắt buộc trong đầu tư xây dựng (ĐTXD): - Trừ các công trình liên quan quốc phòng, ...
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 và thay thế Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án ...
Hôm qua (25/03), Chính phủ ban hành Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, có một số quy định đáng chú ý như: - Chi phí ...

Giới thiệu

Dự án

Tin tức