Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Giấy chứng nhận số 89/GCN-BXD ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ Xây dựng

28-08-2019
Năm 2019, Thực hiện Nghị định 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, LAS-XD 698 đã tiếp tục hoàn thiện máy móc, các phép thử trong phòng và hiện trường của phòng và đã được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 89/GCN-BXD ngày 31 tháng 01 năm 2019 với danh mục 203 phép thử và thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận là 5 năm.

 

DOC051217gggggbbbv_001.jpgDOC051217gggggbbbv_002.jpgDOC051217gggggbbbv_003.jpgDOC051217gggggbbbv_004.jpgDOC051217gggggbbbv_005.jpgDOC051217gggggbbbv_006.jpgDOC051217gggggbbbv_006.jpg


Giới thiệu

Dự án

Tin tức