Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

28-08-2019
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015

Giới thiệu

Dự án

Tin tức