Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

MÁY MÓC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

09-01-2017
Với định hướng phát triển lấy Phương châm "Tiến độ - Chất lượng - Hiệu quả" Công ty TRUNG NAM đã tìm hiểu, ngiên cứu, trang bị với những máy móc hiện đại, đồng bộ và đạt chuẩn quốc tế, được kiểm tra, kiểm định theo quy định đảm bảo đủ khả năng tiến hành các Thí nghiệm với kết quả chính xác cao.


Giới thiệu

Dự án

Tin tức