Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam
Trung Nam C.I.C Corp, công ty cổ phần xây dựng trung nam

NĂNG LỰC PHÉP THỬ

Năm 2019, Thực hiện Nghị định 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện ...
Năm 2014, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, LAS-XD 698 nâng cấp, mua sắm thêm máy móc, thiết bị để bổ sung thêm nhiều phép thử trong phòng và hiện trường và ...
Năm 2008, TRUNG NAM C.I.C quyết định thành lập và tổ chức hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành và đã được Bộ Xây dựng đánh giá, công nhận tại Quyết ...

Giới thiệu

Dự án

Tin tức