Thứ Hai ,19/12/2016, 15:20:00 (GMT+7) Tin mới: TP HCM chi gần 900 tỷ làm đường song hành cao tốc Lo

19-12-2016
Thứ Hai ,19/12/2016, 15:20:00 (GMT+7) Tin mới: TP HCM chi gần 900 tỷ làm đường song hành cao tốc Long ThànhTuyển dụng: Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Thiết kế tháng 09/2016 Nhập thông tin tìm kiếm Tìm kiếm 55/2014/QH13- Luật bảo vệ môi trường 2014

55/2014/QH13- Luật bảo vệ môi trường 2014

 

 

 

Điều 168. Điều khoản chuyển tiếp

1. Hồ sơ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính về môi trường trước ngày Luật này có hiệu lực thì được xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận đó.

Điều 169. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 170. Quy định chi tiết

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014.


Giới thiệu

Dự án

Tin tức