Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

TCVN 8871:2011- Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử

19-12-2016
TCVN 8871 -1÷6:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8871–1÷6:2011 – Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử, gồm 6 phần:

TCVN 8871-1:2011, Phần 1: Xác định lực kéo giật và độ giãn dài kéo giật. 

TCVN 8871-2:2011, Phần 2: Xác định lực xé rách hình thang. 

TCVN 8871-3:2011, Phần 3: Xác định lực xuyên thủng CBR. 

TCVN 8871-4:2011, Phần 4: Xác định lực kháng xuyên thủng thanh. 

TCVN 8871-5:2011, Phần 5: Xác định áp lực kháng bục. 

TCVN 8871-6:2011, Phần 6: Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô.


Giới thiệu

Dự án

Tin tức