Nghi định, Thông tư

Theo Nghị định 119/2015/NĐ-CP , các đối tượng sau phải mua bảo hiểm (BH) bắt buộc trong đầu tư xây dựng (ĐTXD): - Trừ các công trình liên quan quốc phòng, ...
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 và thay thế Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án ...
Hôm qua (25/03), Chính phủ ban hành Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, có một số quy định đáng chú ý như: - Chi phí ...

Giới thiệu

Dự án

Tin tức