Hệ thống giao thông đường bộ Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

19-12-2016
Hệ thống giao thông đường bộ Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Hệ thống giao thông đường bộ Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

qh_hcm-hethonggiaothongduongbo.jpg


Giới thiệu

Dự án

Tin tức