Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp

Trung Nam C.I.C Corp
Trung Nam C.I.C Corp

Pháp nhân

13-12-2016

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cấp ngày 11/01/2018

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng cấp bổ sung ngày 07/9/2018

Chứng nhận ISO 9001:2015

 

Thông tin đăng tải trên trang muasamcong.mpi.gov.vn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Thông tin đăng tải trên trang Website của Bộ Xây dựng

 

 


Thông tin khác

Giới thiệu

Dự án

Tin tức