nông thôn mới

nông thôn mới

nông thôn mới

nông thôn mới

nông thôn mới
nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới

10-10-2017
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống. Hoàn thiện chương trình Nông Thôn Mới là nhiệm vụ của cả một hệ thống, của toàn dân, toàn quân và là nhiệm vụ hàng đầu của toàn nhân viên Trung Nam.

 


Thông tin khác

Giới thiệu

Dự án

Tin tức